Ni är en verksamhetsutövare (myndighet och företag) som:


 • Behöver utbildning avseende Säkerhetsskydd och Säkerhetsskyddslagen
 • Behöver bedöma om och i vilken omfattning ni omfattas av Säkerhetsskyddslagen
 • Behöver genomföra och implementera Säkerhetsskyddsanalys, Säkerhetsskyddsplanering och Säkerhetsskyddsåtgärder
 • Behöver skydda säkerhetsskyddsklassad och/eller annan sekretessklassad information
 • Behöver skydda företagshemligheter
 • Behöver förbereda sig inför en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal, sk. SUA
 • Behöver interimistiskt stöd på Säkerhets- eller Säkerhetsskyddschefsbefattning
 • Behöver stöd med säkerhetsskyddskunnig personal under en begränsad tid eller projekt
 • Behöver stöd med säkerhetsskyddsutbildning eller annan typ av utbildning
 • Behöver stöd med säkerhetsskydd eller säkerhet i någon annan omfattning
 • Genomför nationella och internationella resor
 • Bedriver verksamhet som kan innebära att personalen riskerar att bli utsatt för hat och/eller hot
 • Behöver stöd med utveckling av er Kris- och incidentledning

Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB levererar:
Säkerhet och 
Säkerhetsskydd
Den nya Säkerhetsskyddslagen som gäller från 190401 är avsevärt mer omfattande än den tidigare. Numera är alla verksamhetsutövare (myndigheter och företagare) skyldiga att ta reda på om verksamheten omfattar någon säkerhetskänslig verksamhet och/eller information. Om så är fallet ska en Säkerhetsskyddsanalys genomföras. Det är, enligt Säkerhetspolisen, till och med så att även om ni inte bedriver egen skyddsvärd verksamhet så kan ni, om ni stödjer andra i deras skyddsvärda verksamhet, ändå omfattas av Säkerhetsskyddslagen.

För att kunna göra en korrekt säkerhetsanalys är en bra verksamhetsanalys eller verksamhetsbeskrivning grunden. Ju bättre denna är desto bättre blir slutresultatet av säkerhetsanalysen.

Säkerhetsskyddsbyrån AB kan hjälpa er med hela processen, allt från att utveckla en fungerande verksamhetsanalys eller verksamhetsbeskrivning som sedan går vidare med säkerhetsanalys, säkerhetsplan, säkerhetsinstruktioner, utbildningsplan, implementering och efterkontroller.
Säkerhetsskyddad upphandling

När ni som verksamhetsutövare (stat, kommun, landsting/region, företag) avser att begära in ett anbud eller träffa avtal om upphandling där det i förfrågningsunderlaget eller under uppdragets utförande förekommer hemliga uppgifter eller där du som leverantör kommer att delta i verksamhet med betydelse för Sveriges säkerhet, ska ni enligt Säkerhetsskyddslagen träffa ett säkerhetsskyddsavtal med en anbudsgivare eller leverantör om det säkerhetsskydd som behövs i det enskilda fallet.

Om upphandlingen ska omfattas av säkerhetsskydd måste myndigheten därför teckna ett skriftligt säkerhetsskyddsavtal med leverantören innan affärsavtalet träffas.


Säkerhetsskyddsavtalet är en överenskommelse om det säkerhetsskydd som behövs i det särskilda fallet.

Outsorcing är idag vanligt förekommande och vi kan stödja er med analyser avseende lämplighet samt inför det samråd med Säkerhetspolisen som erfordras sedan 2018 innan outsorcing av säkerhetskänslig verksamhet kan genomföras.


Duty of Care

Duty of Care, eller uttryckt på svenska, arbetsgivarens lagreglerade respektive moraliska ansvar för sina arbetstagares fysiska och psykiska hälsa, diskuteras inte så högljutt.

Frågan är hur många som vet vad det är. För företag verksamma i Sverige regleras detta i Arbetsmiljölagen och EU-lagstiftningen men dock inte under beteckningen Duty Of Care.


Duty of Care är mer ett samlat förhållningssätt vilket omfattar ansvar för den anställde och inte sällan anhörigas fysiska och psykiska hälsa före, under och inte minst efter nationella och internationella tjänsteresor.


En lång och gedigen erfarenhet från Försvarsmakten där detta förhållningssätt är en stående procedur inför all missionsplanering gör att vi med gott samvete kan påstå att vi är bra på detta. Vi kan både exemplifiera vad det är och vad det innebär samt utbilda er på det ansvar som förväntas utövas. Vidare kan vi hjälpa er att utveckla den metod som passar er verksamhet och organisation på bästa sätt. Särskilda utbildningspaket för kvinnliga tjänsteresänärer finns att tillgå.
Personlig säkerhet 
samt hat och hot
Samtalsklimatet i samhället förändrar allt mer och tonen blir hårdare. Att på ett eller annat sätt vara publik eller företrädare för något som inte uppskattas av alla krafter i samhället kan innebära olika former av risker. Det öppna och demokratiska samhället med mycket personlig information på nätet gör oss sårbara.

Det, tillsammans med möjligheterna till att vara anonym på internet skapar dessutom helt andra möjligheter än tidigare att störa samhällets funktioner på ett helt annat sätt än tidigare.


Oavsett om du/ni är (utan att begränsa oss till dessa grupper) folkvald, forskare, journalist, konstnär, inom socialtjänst och/eller vårdpersonal finns risk för att du/ni kan bli utsatta för hat och hot på nätet och/eller i verkligheten.

Frågan är, om du/ni som arbetsgivare eller arbetstagare, har genomfört de analyser och åtgärder som är lämpliga för att identifiera och reducera eventuella risker.
Säkerhetschef och/eller
säkerhetshandläggare på deltid

Kanske representerar ni en myndighet eller ett större/mindre företag som:

 • Har en tidsbegränsad vakans på er säkerhetschefsbefattning och inte vill tappa tempot i ert säkerhetsskyddsarbete.  
 • Behöver stöd med att förbereda sig inför samrådet med Säkerhetspolisen och/eller Försvarsmakten som erfordras från 1 april 2018 inför utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet.

Kanske representerar ni en myndighet som:

 • Behöver stöd med av allmänna handlingar som begärs ut. Utlämningar som dessutom skall behandlas skyndsamt.

V har lång erfarenhet av såväl säkerhetschefsbefattningar som sekretessgranskning av allmänna handlingar i allmänhet och av allmänna handlingar omfattande försvarssekretess i synnerhet.

Säkerhetsprövning

Rekrytering till tjänster som är känsliga och/eller skyddsvärda är säkerhetsprövning allt från väsentlig till lagstadgad.

Säkerhetsprövning är en omfattande process och vi har både kunskap och erfarenhet nog att stödja er med allt från hela processen till det enskilda rekryterings- eller säkerhetsprövningssamtalet.

Eftersom säkerhetsprövning är en ständigt pågående process kan vi, utöver återkommande
Säkerhetsprövningssamtal även stödja med: 

 • Skyddssamtal
 • Säkerhetssamtal
 • Rekryteringssamtal

Inom ramen för våra kompetensområden kan vi, om ni hellre vill ha utbildning och/eller stöd inom olika områden för att sedan göra jobbet själva, självklart ta fram och skräddarsy sådana utifrån era egna behov.

Utbildning och stöd

Inom ramen för våra tidigare nämnda kompetensområden kan vi, om ni hellre vill ha utbildning och/eller stöd inom olika områden för att sedan göra jobbet själva, ta fram och skräddarsy sådan utbildning utifrån era egna behov.
Några exempel:

 • Ansvar för personal före, under och efter tjänsteresor
 • Tjänstereseförberedelser
 • Svåra samtal
 • Säkerhetsprövning
 • Säkerhetsplanering
 • Åtgärder vid hat och hot
 • Säkerhetsskyddad upphandling
 • Egensjukvård i komplicerade miljöer
 • Ledarskap
Övrigt

Med jämna mellanrum så behöver vi stöd med andra kompetenser för att leverera helhetslösningar till våra kunder. Har du en eller flera av följande kompetenser så hör av dig om intresse finns att bli kontaktad för ett eventuellt samarbete.

 • Leg Psykolog (samtal, tunga samtal, PTSD, kroppsspråk)
 • Djup kunskap om att verka i ett visst land eller region
 • Egensjukvård i komplicerade miljöer
 • Andra kunskaper och förmågor som du tror kan vara av intresse för oss eller våra kunder.

Det går bra att kontakta oss om ni under kortare eller längre tid behöver stöd med en underkonsult inom er egen verksamhet.

Det går även bra att kontakta oss om ni upplever att ni har något att tillföra oss som underkonsult.